Vide

Enersense darbība aptver visas enerģētikas nozares darbības jomas un Enersense ir pārliecināts, ka tā sniegtie pakalpojumi var dot vērā ņemamu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības nodrošināšanā. Kopā ar tā darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem, uzņēmums cenšas mazināt savu darbību ietekmi uz vidi, kā arī aktīvi iesaistās visa līmeņa vides pārvaldības pasākumos, ieskaitot regulārus vides ietekmes mērījumus un novērtējumu.

Enersense mērķis ir uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu ietekmes uz vidi rādītājus, aktīvi meklējot iespējas, kā samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi visā pakalpojumu sniegšanas laikā. Šāda ietekme, cita starpā, tiek samazināta, pareizi izmantojot un izvēloties atbilstošus izejmateriālus, pareizus procesus, samazinot un pārstrādājot atkritumus un izmešu daudzumu.

1. Uzņēmums nodrošina, ka ikviens tā darbinieks ir pienācīgi informēts par vides prasībām un saņem atbilstošu apmācību.

2. Darbiniekiem jāievēro visas piemērojamo tiesību aktu, vides atļauju un citu piemērojamo noteikumu prasības.

3. Darbiniekiem jācenšas mazināt radītos atkritumus un citu ietekmi uz vidi, piemēram, nodrošinot atbilstošu materiālu un atkritumu pārstrādi.

4. Darbinieki sistemātiski apkopo vides pārkāpumus un sūdzības un informē par tiem darbiniekus un ārējās iesaistītās personas, ieskaitot Enersense, gadījumā, ja šādi pārkāpumi/sūdzības viņus ietekmē.

5. Attiecīga Enersense pieprasījuma gadījumā piegādātāji apņemas iesniegt Enersense aktuālo vides dokumentāciju un informāciju.