Rīcības kodeksa ieviešana

Kodeksa ieviešana

Enersense mērķis ir aktīvi veicināt atbilstību šim Rīcības kodeksam, piemēram, apmācot un aktīvi sazinoties ar saviem darbiniekiem.

Katrs Enersense darbinieks ir atbildīgs par šī Rīcības kodeksa izlasīšanu un ievērošanu. Neskaidrību gadījumā darbiniekam jāapspriež jautājums ar tiešo vadītāju vai jāsazinās ar Enersense juridisko nodaļu.

5. Pārkāpumi un ziņošana

Ja darbinieks pamana vai darbiniekam ir aizdomas, ka tiek pārkāpti šī Rīcības kodeksa noteikumi, viņam jāziņo par to tiešajam vadītājam vai Enersense juridiskajai nodaļai. Ja Enersense darbiniekiem ir pamatots iemesls aizdomām, ka tiek pārkāpti šī Rīcības kodeksa noteikumi, viņi var ziņot arī Enersense ētiskajam kanālam (trauksmes celšanas kanālam) uz e-pasta adresi ethics@enersense.com vai pa pastu uz adresi Enersense International Plc, SVP, Legal, Konepajanranta 2, 28100 Pori, Somija, vai arī sazināties, izmantojot citu uzņēmuma Enersense ziņošanas kanālu. Enersense ētikas padome ievēro konfidenciālitāti attiecībā uz visu ziņotāju kontaktiem.
Jebkurš šo principu pārkāpums tiek uzskatīts par nopietnu darbinieka pienākumu neievērošanu, par ko darbinieks var tikt disciplināri sodīts.

6. Spēkā stāšanās un atjauninājumi

Šis Rīcības kodekss ir apstiprināts un Enersenses Grupā stājies spēkā 23.06.2021. Šis Rīcības kodekss aizstāj visus iepriekšējos Rīcības kodeksus, kas tika piemēroti Enersense pirms tā stāšanās spēkā. Juridiskais vecākais viceprezidents ir atbildīgs par šī Rīcības kodeksa atjaunināšanu, interpretēšanu un uzraudzību, un visus lēmumus par Rīcības kodeksa grozīšanu pieņem Enersense International Plc Valde. Rīcības kodeksu var neievērot tikai ar vecākā juridiskā vietnieka apstiprinājumu, ja vien šeit nav norādīts citādi.