Rīcības kodeksa ieviešana

Kodeksa ieviešana

Empower aktīvi iesaistās šī Rīcības kodeksa piemērošanā un veicina tā ieviešanu, informējot uzņēmuma darbiniekus par Rīcības kodeksa saturu. Empower nodrošina arī Rīcības kodeksa piemērošanas iekšējo uzraudzību.

Ikviena darbinieka pienākums ir iepazīties, izprast un ievērot šo Rīcības kodeksu. Rīcības kodeksa noteikumu vai prasību pārkāpumi var novest, piemēram, pie disciplināra rakstura sankcijām (ieskaitot darba tiesisko attiecību izbeigšanu), kā arī pie civiltiesiskās atbildības vai kriminālatbildības.

Tā kā šis Rīcības kodekss nevar risināt visas iespējamās situācijas, gadījumā, ja darbiniekam rodas šaubas par kādas rīcības atbilstību, viņam jākonsultējas ar attiecīgajiem dienestiem. Ikreiz, kad rodas kādi jautājumi vai arī bažas par rīcības atbilstību, darbinieki tiek aicināti nekavējoties vērsties pie sava tiešā vadītāja vai Empower juriskonsultiem.

Ziņošana par pārkāpumiem. Pārkāpumu izmeklēšana

Ikvienam darbiniekam, kura rīcībā ir informācija par kādu potenciālo vai iespējamo Rīcības kodeksa pārkāpumu, ir pienākums ziņot par šādu pārkāpumu vadībai elektroniski, uz šādu e-pasta adresi: ethics@empower.eu. Tiesības piekļūt šim e-pastam un iepazīties ar tā saturu ir tikai Empower Ētikas komisijas dalībniekiem. Darbinieks var arī sūtīt ziņojumu pa pastu uz šādu adresi: Empower Ethics Board/CLO, Empower Oy, Valimotie 9-11, FI-00380 Helsinki, Finland.

Empower Ētikas komisijā darbojas galvenais izpilddirektors (CEO), Juridiskās nodaļas vadītājs un Ražošanas kontroles nodaļas (CPO) vadītājs. Empower izmeklē iespējamos kodeksa pārkāpumus konfidenciāli un var, cita starpā, organizēt pārrunas ar tiešo vadību, kā arī lemt par turpmāk veicamajiem pasākumiem iespējamā pārkāpumu sakarā.

Izņemot gadījumus, kad iespējamais pārkāpums ir saistīts ar pārvaldes vai nodaļas vadītāju, Empower Ētikas komisija nekavējoties informē attiecīgās pārvaldes vai nodaļas vadītāju par iespējamo pārkāpumu, neatklājot darbinieka, kas informēja par iespējamo pārkāpumu, identitāti.
Gadījumā, ja potenciālajā pārkāpumā ir iesaistīts izpilddirektors, Juridiskās nodaļas vadītājs ziņo par iespējamo pārkāpumu tieši valdes priekšsēdētājam. Empower valdes priekšsēdētājs un Juridiskās nodaļas vadītājs lemj par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar šādu iespējamo pārkāpumu. Gadījumā, ja potenciālais pārkāpums ir saistīts ar kādu citu Ētikas komisijas dalībnieku, attiecīgais dalībnieks nav tiesīgs nekādā veidā iesaistīties Empower Ētikas komisijas veiktajā izmeklēšanā.
Izņemot gadījumus, kad Empower Ētikas komisija atzīst, ka paziņotais pārkāpums ir acīmredzami nepamatots, Empower valde tiek informēta par visiem pārkāpumiem.

Visos gadījumos tiek nodrošināta pienācīga ziņojumu iesniedzēja un aizdomās turētās personas tiesību un privātuma aizsardzība pret atklāšanu, piemēram, tiešajai vadībai un citiem darbiniekiem. Turklāt pret darbinieku, kas labticīgi ziņojis par pārkāpumu, nevar tikt vērstas nekāda veida represīvas darbības.

Pārvaldība

Šis Rīcības kodekss ir Empower Juridiskās nodaļas vadītāja īpašums, un Juridiskās nodaļas vadītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs ierosināt Rīcības kodeksa noteikumu pārskatīšanu.