Darbinieki

Stabilām un saskanīgām attiecībām ar visiem darbiniekiem, kas ir balstītas uz savstarpējo cieņu un respektu, ir vitāli svarīga loma Enersense darbībā. Tā kā darbinieku zināšanas un prasmes ir viens no visnozīmīgākajiem uzņēmuma aktīviem, Enersense iegulda darbinieku labklājībā. Šajā sakarā Enersense cita starpā ir ieviesusi principus, kas nosaka vadības personāla vēlamo kvalifikācijas līmeni un regulē attiecības vadības personāla un darbinieku starpā.

Nodarbinātības noteikumi

1. Darba apstākļi sabiedrībā kā minimums atbilst valsts normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktajām minimālajām prasībām, noslēgtajiem darba koplīgumiem un piemērojamo starptautisko konvenciju noteikumiem. Šādas prasības attiecas, piemēram, uz minimālo darba algu un darba laiku. Gadījumā, ja uzskatāms, ka minimālā darba alga nesedz pamatvajadzības, tiek izmantots iztikas minimums.

Cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana

Enersense nepieļauj nekādus kompromisus cilvēktiesību ievērošanā un ievēro ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā noteikto cilvēktiesību aizsardzību. Enersense atbalsta Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) noteiktās pamattiesības nodarbinātības jomā. Šajā sakarā uzņēmums atbalsta biedrošanās brīvību, tiesības slēgt darba koplīgumus un uztur labas attiecības ar profesionālajām organizācijām, arodbiedrībām un darbinieku pārstāvjiem. Gadījumā, ja vietējie tiesību akti ierobežo darbinieku tiesības slēgt koplīgumus, Enersense cenšas nodrošināt darbiniekiem alternatīvas iespējas sava viedokļa paušanai.

2. Uzņēmums apņemas nodrošināt šādu tiesību pieejamību tās darbiniekiem un sagaida, ka tās darbinieki ievēros un respektēs noteiktās cilvēka pamattiesības.

3. Uzņēmums neatzīst nekāda veida piespiedu vai obligāto darbu, vai bērnu darba izmantošanu.

Godīgas nodarbinātības prakse – vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšana, necieņas izpausmju nepieļaušana

Vienlīdzīga attieksme pret visiem darbiniekiem ir Enersense pamatvērtība. Mēs cenšamies strādāt kā vienota komanda un veicinām atklātu, godīgu un cieņpilnu saziņu starp mūsu darbiniekiem. Enersense augstu vērtē tās darbinieku dažādību un nodrošina vienlīdzīgas iespējas gan esošajiem, gan potenciālajiem darbiniekiem.

4. Enersense nepieļauj nekāda veida diskrimināciju uz rases, etniskās piederības vai nacionālās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, ģimenes statusa, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, politisko uzskatu vai citu ar likumu aizsargātu īpašību pamata. Uzņēmums ievēro šos principus visās nodarbinātības jomās, ieskaitot darbā pieņemšanas procedūru, apmācības, paaugstinājuma piešķiršanu un atlīdzību par darbu.

5. Enersense nodrošina ar darbavietu, kurā nepastāv nekādas necieņas izpausmes, kas ir balstītas uz jebkādām personu raksturojošām īpašībām, ieskaitot rasi, reliģisko pārliecību, dzimumu, nacionālo piederību vai seksuālo orientāciju, un apņemas nodrošināt godpilnu un cieņpilnu attieksmi pret sabiedrības darbiniekiem.

6. Enersense nav pieņemama nekāda veida vardarbība vai psiholoģiskais terors darbavietā.

Droša un nekaitīga darba vide

Drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšana darbiniekiem un piegādātājiem ir viena no Enersense pamatvērtībām. Enersense  ir pārliecināts, ka ikviens negadījums darbavietā ir novēršams, un nepārtraukti īsteno pasākumus, kas ir vērsti uz darba apstākļu uzlabošanu visos aspektos. Mūsu princips ir nepieļaut nekādus kompromisus jautājumos, kas saistīti ar darba drošību.

7. Uzņēmums un tā piegādātāji ir iecēluši personas, kas ir atbildīgas par darba drošības un arodveselības jautājumiem organizācijā. Atbildīgā darbinieka pienākums ir nodrošināt, ka ikviens darbinieks ir pienācīgi informēts par drošības prasībām un ir izgājis atbilstošas apmācības. Visiem darbiniekiem tiek nodrošināta piekļuve rakstveidā noformētām darba drošības instrukcijām.

8. Ikviens darbinieks ir atbildīgs par darba drošību reglamentējošo tiesību aktu, Enersense drošības standartu un citu drošības instrukciju ievērošanu. Darbiniekiem ir pienākums ziņot Enersense  vadībai vai juridiskajai nodaļai par nepilnībām drošības instrukcijās vai aizsardzības pasākumos.

9. Ikviens darbinieks ir tiesīgs, un viņam ir pienākums pārtraukt darbu, ja tiek konstatēti nedroši darba apstākļi.

10. Uzņēmums, rīkojoties kopā ar tā darbiniekiem un piegādātājiem, aktīvi īsteno pasākumus, kas ir vērsti uz neparedzētu apstākļu novēršanu, un nodrošina iespēju atbilstoši reaģēt uz šādiem notikumiem, izvērtējot, identificējot un ieviešot atbilstošus aizsardzības un korektīvos pasākumus.

11. Darbiniekiem aizliegts strādāt alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.

12. Regulāri jāveic darbavietas risku izvērtējums, un visi negadījumi jādokumentē un nekavējoties jāpaziņo.