Cilvēki

Uzņēmums Enersense ir apņēmies nodrošināt visiem saviem darbiniekiem drošu un veselīgu darba vidi.

3.1. Droši un veselīgi darba apstākļi

Mēs uzskatām, ka katru nelaimes gadījumu darbā var novērst. Mūsu princips ir tāds, ka mēs nekaitējam darba drošībai. Katram darbiniekam ir pienākums nodrošināt savu un citu cilvēku drošību, un par visiem konstatētajiem darba drošības trūkumiem ir nekavējoties jāziņo. Katram darbiniekam ir jāievēro Enersense vadlīnijas par arodveselību un drošību.
Mēs veicinām proaktīvu darba drošības kultūru, sniedzam darba uzsākšanas apmācību un nodrošinām absolūtu atbilstību darba drošības likumdošanai un drošības instrukcijām. Mēs arī nodrošinām, ka pēc negadījumiem tiek veikti atbilstoši pasākumi, analizējot, identificējot un izplatot preventīvos un aizstājējpasākumus.

3.2. Nodarbinātības noteikumi

Enersense darbinieku nodarbinātības noteikumi atbilst vismaz minimālajām prasībām, kuras noteiktas piemērojamos valsts darba tiesību aktos, koplīgumos un starptautiskajos līgumos. Darbinieku atalgojums un nodarbinātības noteikumi ir taisnīgi un saprātīgi.

3.3. Cilvēktiesību un ar darbu saistīto tiesību ievērošana

Enersense visās darbības jomās ievēro starptautiski atzītās cilvēktiesības un ar darbu saistītās tiesības un veicina to īstenošanu. Mēs neatzīstam jebkāda veida cilvēktiesību un ar darbu saistīto tiesību pārkāpumus.
Mēs respektējam darbinieku tiesības organizēties, pievienoties vai nepievienoties asociācijām un tirdzniecības organizācijām un kopīgi vest sarunas ar darba devēju.
Enersense nepieņem nekāda veida piespiedu darbus vai bērnu nodarbināšanu.

3.4. Vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija un neatbilstošas attieksmes novēršana

Vienlīdzīga attieksme pret visiem darbiniekiem ir viens no Enersense pamatprincipiem. Mūsu mērķis ir veicināt atklātu, tiešu un cieņpilnu saziņu starp visiem darbiniekiem.
Enersense nevienu nediskriminē pēc etniskās izcelsmes, vecuma, dzimuma, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas, pārliecības, invaliditātes, politiskajiem uzskatiem vai citiem līdzīgiem faktoriem. Mēs arī nepieņemam jebkāda veida iebiedēšanu vai uzmākšanos, piemēram, vardarbību, seksuālu uzmākšanos, neatbilstošus sodus vai jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu. Visiem darbiniekiem ir jāizturas ar cieņu pret citiem darbiniekiem.