Saimnieciskā darbība

Veicot visu veidu saimniecisko darbības uzņēmumā Enersense, darbiniekiem rūpīgi jāievēro visi piemērojamie tiesību akti, statūti, rīkojumi un oficiālās instrukcijas, kā arī ētiskie biznesa principi. Tiesību aktos noteiktās vietējās prasības ir jāievēro pat tad, ja to prasības ir stingrākas nekā šajā Rīcības kodeksā uzskaitītās prasības.

2.1. Tiesību aktu ievērošana

Enersense ievēro pienācīgu piesardzību, lai novērstu un atklātu jebkādas nelikumīgas darbības, un veicina kultūru ētiskai uzņēmējdarbībai un tiesību aktu ievērošanai. Visiem Enersense darbiniekiem ir jāapņemas ievērot piemērojamos tiesību aktus un statūtus, un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar savu tiešo vadītāju vai jāsazinās ar Enersense grupas juridisko nodaļu. Mēs arī pieprasām, lai mūsu piegādātāji un partneri apņemas ievērot piemērojamos tiesību aktus, statūtus, rīkojumus un valdības norādījumus, kā arī Enersense izsniegtos norādījumus piegādātājiem.
Ja Enersense saimnieciskajā darbībā tiek atklāta kāda nelikumīga vai neētiska rīcība, Enersense veiks nepieciešamos pasākumus, lai atbilstoši reaģētu uz šādu darbību un novērstu turpmāku līdzīgu darbību rašanos.

2.2. Godīga konkurence

Savā darbībā Enersense veicina brīvu un godīgu konkurenci tirgū un atbilst spēkā esošajiem konkurences tiesību aktiem. Mēs nepiedalāmies pasākumos, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai izkropļot konkurenci. Mēs neesam iesaistīti nevienā līgumā par mākslīgi uzliktām augstām vai zemām cenām, tirgus vai klientu sadali, un mēs nesniedzam konfidenciālu informāciju konkurentiem aizliegtā veidā.
Katram darbiniekam un vadības loceklim ir jāievēro piemērojamie konkurences tiesību akti un Enersense vadlīnijas par konkurences tiesībām un jāatsakās apspriest vai vienoties par cenām, tirgus daļām vai citām darbībām, kas novērš, ierobežo vai izkropļo konkurenci tirgū ar konkurentiem.

2.3. Kukuļošanas un korupcijas aizliegums

Enersense ievēro absolūtu nulles toleranci attiecībā uz kukuļošanu un korupciju. Kukuļošana un korupcija ir prettiesiska rīcība, un tā var izraisīt nopietnas juridiskas sekas Enersense un visām ar to saistītajām personām, kā arī kaitēt Enersense reputācijai un vērtībām, kuras mēs pārstāvam.
Enersense nepieņem nekāda veida kukuļošanu vai korupciju, kas ir tieša vai tiek veikta ar trešo personu vai starpnieku starpniecību kādā no uzņēmuma saimnieciskajām darbībām. Enersense darbinieki paši vai ar trešo personu starpniecību nekādos apstākļos nedrīkst solīt vai piedāvāt naudu vai citus vērtīgus labumus nevienai personai ar nolūku panākt nelegālu uzņēmējdarbības ieguvumu vai ietekmēt lēmumus, kā arī šajos nolūkos nedrīkst pieprasīt, pieņemt vai saņemt naudu vai citus vērtīgus ieguvumus no citām personām. Piedāvājot un saņemot dāvanas un izklaides pasākumus, jāievēro pārredzamības, taisnīguma un neatkarības principi saskaņā ar Enersense vadlīnijām par kukuļošanas un korupcijas novēršanu.

2.4. Interešu konflikti

Interešu konflikts nozīmē, ka darbinieka finansiālie vai citi personiskie apstākļi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka lojalitāti, profesionālo ieskatu vai pienākumu pārvaldību. Enersense darbiniekiem jāizvairās no biznesa darījumiem un situācijām, kas var izraisīt interešu konfliktus. Enersense darbinieki nedrīkst meklēt personisku labumu, izmantojot savus ieņemamos amatus vai Enersense īpašumus, informāciju vai uzņēmējdarbības iespējas. Arī Enersense darbinieki nedrīkst iesaistīties darbībās, kas konkurē ar Enersense uzņēmējdarbību.

2.5. Īpašuma un privātuma aizsardzība; darbība vērtspapīru tirgos

Enersense zinātība, citas intelektuālā īpašuma tiesības un konfidenciāla informācija (tostarp komercnoslēpumi) ir vērtīgs uzņēmuma īpašums, un tas ir jāaizsargā. Lai Enersense veiksmīgi veiktu uzņēmējdarbību un saglabātu reputāciju, ir svarīgi arī atbilstoši aizsargāt konfidenciālu informāciju, kas saņemta no mūsu klientiem un citām ieinteresētajām personām. Darbiniekiem jāizturas pret konfidenciālu vai sensitīvu informāciju, kas iegūta darbā, ar vislielāko rūpību un jāievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.
Personas datu vākšanai un apstrādei vienmēr jābūt balstītai uz tiesību aktos atļautiem mērķiem, un tas jādara konfidenciāli, ievērojot piemērojamos tiesību aktus.
Turklāt Enersense un tā darbinieki ievēro uzņēmuma iekšējās vadlīnijas un piemērojamo vērtspapīru tirgu regulējumu. Vērtspapīru tirgos jādarbojas tādā veidā, kas veicina uzticēšanos uzņēmumam un vērtspapīru tirgiem.
Enersense aktīvi, kurus izmanto Enersense darbinieki, piemēram, aprīkojums un datori, galvenokārt jāizmanto ar darbu saistīto pienākumu pildīšanai. Uzņēmuma aprīkojuma darba un privāta izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar Enersense interesēm vai norādījumiem. Katram darbiniekam ir jāievēro prakse un vadlīnijas, kas aizsargā Enersense īpašumu pret bojājumiem vai citiem ārējiem draudiem. Jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai sagatavotos informācijas drošības apdraudējumiem, veicot darbu.

2.6. Iepirkšanās un attiecības ar partneriem

Enersense sadarbojas tikai ar cienījamiem un uzticamiem partneriem. Pirms jebkādas sadarbības uzsākšanas saskaņā ar Enersense iepirkumu procesu, mēs pārbaudām mūsu piegādātāju un citu partneru izcelsmi un viņu uzņēmējdarbību.
Enersense pirkumi jāveic atbilstoši tirgus noteikumiem saskaņā ar labu praksi. Enersense prasa, lai visi tā piegādātāji ievērotu labu uzņēmējdarbības praksi un apņemtos ievērot Enersense spēkā esošo Piegādātāju rīcības kodeksu.
Enersense nekādā veidā nepiedalās naudas atmazgāšanā, terorisma finansēšanā vai noziedzīgā darbībā. Enersense ievēro visas piemērojamās sankciju programmas.