Komercdarbība

Enersense īsteno darbību atbilstoši visām tiesiskajām prasībām, ievērojot augstākos godīguma un ētikas standartus. Ikviens uzņēmuma darbinieks veic savus pienākumus atbilstoši tiesību aktu prasībām un rīkojas godīgi, atbildīgi un saprātīgi.

Pārskatāmība

Enersense veicina atklātību un caurredzamību, kā arī nepārtrauktu dialogu ar iesaistītajām personām, ieskaitot klientus, piegādātājus, darbiniekus, pašvaldību un citas iestādes un plašsaziņas līdzekļus. Ir būtiski, lai darbinieki savā darbībā ievērotu šos principus.

1. Darbiniekiem ir pienākums nodrošināt godīgu un precīzu saziņu ar Enersense klientiem, piegādātājiem un citām iesaistītajām personām.

2. No Enersense darbiniekiem tiek sagaidīta atvērta un godīga informācijas sniegšana par zināmo vai potenciāli iespējamo mūsu darbības ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Atbilstība piemērojamo tiesību aktu prasībām

3. Sabiedrība organizē tās komercdarbību un saimniecisko darbību atbilstoši piemērojamo tiesību aktu un noteikumu prasībām, ievērojot labas korporatīvās reputācijas nodrošināšanas principus ikvienā valstī, kurā tā īsteno darbību. Piemērojamās vietējās tiesiskās prasības ir jāievēro pat gadījumos, kad šādas prasības ir striktākas nekā šajā Rīcības kodeksā noteiktie standarti.

4. Tiesību aktu un noteikumu pārkāpumi rada nopietnas sekas gan Enersense, gan iesaistītajiem indivīdiem. Lai gan Enersense cenšas savlaicīgi informēt tā darbiniekus par būtiskām tiesiskajām prasībām, ikvienam darbiniekam tomēr ir pienākums iepazīties un ievērot tā profesionālajiem pienākumiem saistošu tiesību aktu un noteikumu prasības.

Atsevišķi tiesību jautājumi, kā norādīts zemāk, ietver godīgu konkurenci, interešu konfliktu, korupciju, kukuļdošanu un krāpnieciskas darbības.

Godīga konkurence

Konkurences tiesību mērķis ir pasargāt patērētājus un uzņēmējus no negodīgas komercprakses, un šajā ziņā tās regulē uzņēmumu uzvedību tirgū. Konkurences tiesību pārkāpšana ir nopietns jautājums, un tā rezultātā uzņēmumam var tikt piemēroti ievērojami sodi un rasties citas negatīvas sekas.

5. Darbiniekiem jāievēro visas piemērojamās konkurences tiesību normas, viņiem jāatsakās no iesaistīšanās jebkādās sarunās vai vienošanās ar konkurentiem par cenu noteikšanu, tirgus daļām vai citiem pasākumiem, kas kropļo konkurenci tirgū.

6. Darbiniekiem rūpīgi jāizvērtē konkurences jautājumi, kas skar viņu ikdienas darbu, jo īpaši attiecībās ar konkurentiem vai potenciālajiem konkurentiem. Gadījumā, ja kāds darbinieks atklāj vai viņam rodas aizdomas par prettiesisku rīcību, viņam/viņai jāinformē par šādu rīcību Enersense Juridiskā nodaļa.

Interešu konflikts, korupcija un kukuļdošana

Enersense sagaida no saviem darbiniekiem pilnīgu lojalitāti, un tiek sagaidīts, ka, pildot savus profesionālos pienākumus, viņi sekmē Enersense interešu nodrošināšanu.

7. Visa veida korupcijas formas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izspiešanu, kukuļdošanu, nepotismu, krāpšanu un naudas atmazgāšanu, ir strikti aizliegtas. Uzņēmums nepieļauj nekāda veida koruptīvas darbības, un šāda rīcība ir aizliegta jebkādos apstākļos.

8. Darbiniekiem un piegādātājiem jāizvairās no situācijām, kurās to privātās vai ģimenes intereses apgrūtina viņu spējas pildīt savus profesionālos pienākumus uzņēmuma interesēs.

9. Pildot savus profesionālos pienākumus, darbiniekiem ir strikti aizliegts: apsolīt, piedāvāt, maksāt vai pieprasīt jebkāda veida kukuļus vai maksājumus (ieskaitot naudas līdzekļus, labumus, pakalpojumus vai citas vērtības) ar mērķi iegūt vai saglabāt biznesu vai arī veicināt labvēlīgus lēmumus, sarunas vai pakalpojumu saņemšanu/sniegšanu valsts iestādēs.

10. Piegādātāji neapmaksā Enersense darbinieku ģimenēm piedāvātus izklaides pasākumus. Ar vizītēm pie piegādātājiem vai dalību izstādēs vai konferencēs utt. saistītās ceļošanas un dzīvošanas izmaksas sedz Enersense.

11. Enersense darbiniekiem ir strikti aizliegts pieņemt jebkāda veida dāvanas vai citas vērtības no esošajiem vai potenciālajiem biznesa partneriem, kas pārsniedz vispārpieņemtos viesmīlības standartus. Gadījumā, ja dāvanas vai citu vērtību pieņemšana ir saistīta ar vismazāko interešu konflikta iespējamību, darbinieks apņemas iepriekš precizēt situāciju ar Enersense vadību.

Krāpnieciska rīcība

12. Uzņēmums nepieļauj nekāda veida krāpniecisku uzvedību vai rīcību, piemēram, naudas piesavināšanās, krāpšana vai zādzība, neatkarīgi no tā, vai šāda rīcība skar Enersense vai kādas trešās personas īpašumu. Šādi pārkāpumi var tikt sodīti ar disciplināra rakstura sankcijām vai arī radīt kriminālatbildību.

Enersense aktīvu un konfidenciālas informācijas aizsardzība

Enersense tērē apjomīgus līdzekļus tā uzņēmējdarbībā izmantoto aktīvu uzturēšanai un pilnveidošanai. Konfidenciāla informācija un dati ir vērtīgs Enersense aktīvs. Enersense uzticētās klientu informācijas atbilstošas aizsardzības nodrošināšana ir ne tikai tiesiska nepieciešamība, bet arī būtisks faktors veiksmīgai turpmākajai darbībai un Enersense reputācijas saglabāšanai.

13. Darbinieki ir atbildīgi par Enersense fizisko aktīvu, kā aprīkojuma, datortehnikas un saziņas sistēmu aizsardzībai izstrādāto procedūru un vadlīniju ievērošanu.

14. Darbiniekiem jāuzņemas personiska atbildība par Enersense un trešajām personām piederošas konfidenciālas informācijas un datu aizsardzību pret nesankcionētu atklāšanu, grozīšanu vai zudumu, un viņiem jārīkojas atbilstoši Enersense IT nodaļas izstrādātajām vadlīnijām (kā, piemēram, Enersense Informācijas drošības politiku).