Rīcības kodekss

Rīcības kodekss

Uzņēmums Enersense International Plc un tā grupas uzņēmumi (turpmāk kopā — “Enersense”) visā savā darbībā ir apņēmušies ievērot visaugstākās likumdošanas un ētikas principu prasības.

1. Ievads
1.1. Priekšvēsture un mērķis

Šis Rīcības kodekss nosaka kopīgos principus, kas Enersense darbiniekiem un vadībai jāievēro, veicot ikdienas darbības. Rīcības kodekss nosaka mūsu pieeju ētiskai uzņēmējdarbības praksei, cilvēktiesībām un ar darbu saistītām tiesībām un vides vērtībām. Izmantojot kopīgi saskaņotus darbības principus, mēs veicinām ienesīgu uzņēmējdarbību, kā arī atbildības un integritātes kultūru, novēršam nelikumīgu un neētisku rīcību praksi un stiprinām uzticību mūsu ieinteresētajām pusēm.

Katram Enersense darbiniekam un vadības loceklim vienmēr jāievēro šis Rīcības kodekss un citi norādījumi, kas izdoti, pamatojoties uz šo Rīcības kodeksu. Citas Enersense piedāvātās vadlīnijas vai politikas nedrīkst būt pretrunā ar šo Rīcības kodeksu. Tomēr papildus šim Rīcības kodeksam darbiniekiem vienmēr jāievēro vietējo tiesību aktu prasības, tādējādi šis Rīcības kodekss vienmēr sniedz minimālās prasības Enersense darbībai.

1.2. Piemērošanas joma

Šis Rīcības kodekss tiek piemērots Enersense International Plc un tā grupas uzņēmumiem, darbiniekiem un vadībai visās valstīs, kurās darbojas Enersense.