Rīcības kodekss

Rīcības kodekss – Atbilstības politika

Atbilstoši Enersense vadības politikai Enersense misija ir īstenot ienesīgu uzņēmējdarbību pakalpojumu sniegšanas jomā, palīdzot Enersense klientiem uzlabot to uzņēmējdarbību ar Enersense sniegto pakalpojumu starpniecību.

Šis Rīcības kodekss nosaka vispārējos darbības principus, kas ir saistoši ikvienam Enersense darbiniekam un piegādātājam ikdienas darbā. Citiem vārdiem sakot, Rīcības kodekss definē veidu, kādā mēs strādājam kopā ar mūsu piegādātājiem, klientiem un citām personām.

Ņemot vērā ilgtspējas kritērijus un atbildīga uzņēmuma statusu, Enersense ir noteikusi trīs pamatjomas:

Lai sekmētu Rīcības kodeksa ieviešanu ikdienas darbā, uzņēmuma vadība ir rīkojusies aktīvi un, izmantojot efektīvas komunikācijas metodes, uzņēmuma darbiniekiem, izskaidrojusi šī kodeksa saturu. Enersense ikdienas darbā arī tiek uzraudzīta Rīcības kodeksa principu ievērošana.

Ikvienam Enersense darbiniekam jāievēro šī Rīcības kodeksa noteikumi, neatkarīgi no tam uzticētajiem uzdevumiem un ieņemtā amata, un jārīkojas atbilstoši Rīcības kodeksam pakārtotajiem noteikumiem un vadības periodiski sniegtajiem norādījumiem. Visiem pakārtotajiem noteikumiem un norādījumiem jābūt saskaņā ar šo Rīcības kodeksu.

Enersense piegādātāji un sadarbības partneri ir būtiska un integrāla Enersense vērtību sistēmas daļa. Ņemot vērā sniegto informāciju, tiek sagaidīts, ka viņi īsteno savu darbību atbilstoši tiem pašiem augstākajiem juridiskajiem un ētikas standartiem, un komercpraksei kā Enersense. Enersense veicina šī Rīcības kodeksa piemērošanu, uzraugot tā piegādātāju un biznesa partneru darbību. Turklāt Enersense ievēro tā sadarbības partneru ieviestās vadlīnijas tiesību, ētikas, veselības, drošības un vides jomā.